Mine:

Informatsioon isikuandmete kaitse kohta

Sissejuhatus

„Käesoleva, Andmekaitset puudutava informatsiooni eesmärgiks on Kasutaja teavitamine Kasutaja isikuandmetest, mida SINIAT Sp. z o.o., asukohaga Varssavis, aadressil tn Przecławska 8 (03-879), registreeritud Riikliku Kohturegistri ettevõtlusregistris, Varssavi Rajoonikohtus, Riikliku äriregistri VIII Majandusosakonnas, Äriregistri numbri nr 0000046388 all (tegutsedes andmete töötlejana, edaspidi „Andmetöötleja") veebisaidi www.siniat.ee  (edaspidi „Veebisait”) vahendusel kogub ja on selgituseks, miks Andmetöötleja selliseid isikuandmeid kogub ning töötleb, millisel õiguslikul alusel ja viisil Kasutaja poolt Andmetöötlejale usaldatud isikuandmeid töödeldakse ning milliste isikuandmetega Andmetöötleja, Kasutaja Veebisaidi külastuse käigus, tutvub. Veebisaidi kasutamine Kasutaja poolt tähendab käesoleva, Andmekaitset puudutava, teabe aktsepteerimist.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 2016/679, 27. aprillist 2016. a, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ja kindlustuslepingu täitmiseks vajalik direktiivi 95/46/EÜ (Isikuandmete kaitse üldmäärus) kehtetuks tunnistamine;

Isikuandmete töötleja töötleb Kasutaja isikuandmeid põhineb:

- Kasutaja selgesõnalise nõusoleku

 - Lepingu sõlmimiseks, sisu kujundamiseks, muutusteks või nende lahendusteks ja elektroonilisel teel osutatavate teenuste õigeks realiseerimiseks vältimatus ulatuses ning eesmärgil,

- põhjendatud huvide (õiguslikult põhjendatud eesmärkide) täitmiseks vältimatus ulatuses ja eesmärgil ning töötlemine ei riku üksikisiku, keda andmed puudutavad, õigusi ja vabadusi.

Juhul, kui Kasutaja isikuandmete töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus oma nõusoleku tühistamiseks suvalisel hetkel, mis ei avalda mõju sellise töötlemise seaduslikkusele enne antud nõusoleku tühistamist.

Kogutud isikuandmed

Isikuandmete töötleja kogub Kasutaja seotud isikuandmeid (edaspidi "Isikuandmed") kahel viisil:

 • registreerimise ja teabe edastamisega, mis Kasutaja otsustab sisestada teatud Veebisaidi lehtedel. Sümboliga „*” tähistatud teave tuleb edastada Isikuandmete töötlejale selleks, et võimaldada allpool kirjeldatud andmete töötlemisega soetud nõuete täitmist.. Kasutajalt kogutud Isikuandmed hõlmavad järgmist: [ees- ja perekonnanimi,, , elu- või töökoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber, aktiivsus, , sõnum või muud isiku- või kontaktandmed, mis edastatakse Kasutaja poolt Isikuandmete töötlejale. Isikuandmete töötleja võib paluda Kasutajal lisada kommentaare, ettepanekuid või muud Isikuandmete töötleja Veebisaidi, toodete või teenustega seotud teavet. Isikuandmete töötleja võib nõuda muude kindlate teabeliikide edastamist seoses konkursside, loteriide, muude müügikampaaniate või muude turundustegevustega, sealhulgas teksti-, video- või audiofailide saatmist küpsiste failide kaudu. Edasie teabe küpsiste kohta on saadaval alljärgnevalt. [

Isikuandmete kasutamine

Kasutaja isikuandmeid kasutatakse üksnes ulatuses, mis võimaldab Isikuandmete töötlejale: :

 • Kasutaja vahetule nõudele vastamist, kooskõlas kirjeldusega, mis on kättesaadav hetkel, kui Isikuandmete töötleja Kasutaja isikuandmeid kogub või mis on Kasutajale muul viisil kättesaadav enne Kasutaja Isikuandmete kasutamist ;
 • Kasutajapoolse Veebisaidi kasutamise haldamist, sealhulgas, vastavas ulatuses, Kasutaja konkurssides, loteriides, muudes müügikampaaniates või muudel turundustegevustes osalemise haldamist; i
 • Kasutajale e-kirjade või muu turundusalase teabe saatmist, mis puudutab kindlaid kaubamärke, Isikuandmete töötlejaga seotud ettevõtteid ja/või tema äripartnereid, kellega Isikuandmete töötleja korraldab ühiseid müügikampaaniaid või programme, millega Kasutaja võib tutvuda elektroonilise kirjavahetuse / kirjavahetuse / tekstisõnumite kaudu (tingimusel, et Kasutaja on edastanud Isikuandmete töötlejale / temaga seotud ettevõtetele ja/või äripartneritele eelneva selgesõnalise nõusoleku selliseks tegevuseks, kui see on kehtivate õigusaktide alusel nõutav) .

  Isikuandmete töötleja võib Kasutaja poolt saadetud isikuandmed ühendada teiste isikuandmetega, mis Isikuandmete töötleja on Kasutaja teemal kogunud samadel eesmärkidel teistest allikatest, sh kui Kasutaja andis Isikuandmete töötlejale juurdepääsu tema isikuandmetele teistes kohtades või teise meediakanali kaudu (nn sotsiaalmeedia platvormid). Need allikad hõlmavad: LinkedIn, Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat, Tweeter .

  Isikuandmete töötleja ei tohi kasutada isikuandmeid uutel eesmärkidel, mida ei ole käesolevas Isikuandmete kaitset puudutavas Informatsioonid sätestatud, välja arvatud juhul, mille puhul kehtivad antud ulatuses asjakohased seadusest tulenevad load. Igal juhul on Isikuandmete töötleja kohustatud enne Isikuandmete kasutamist teistel eesmärkidel Kasutajat sellest muudatusest teavitama käesolevas Isikuandmete kaitset puudutavas Informatsioonis. Juhul, kui tegevused põhinevad Kasutaja nõusolekul, ei töötle Isikuandmete töötleja Kasutaja Isikuandmeid uutel eesmärkidel enne eelnevalt Kasutaja nõusoleku saamist.

  Isikuandmete erikategooria

  Isikuandmete töötleja ei kogu ega töötle Kasutajat puudutavate Isikuandmete erikategooriat Isikuandmete erikategooriad hõlmavad andmeid, mis paljastavad rassilise või etnilise päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised või muud samasuguse iseloomuga veendumused, ametiühingusse kuulumise ning geneetilisi, biomeetrilisi andmeid, mis võimaldavad füüsilise isiku kordumatut tuvastastamist ja tervislikku seisundit, seksuaalelu või seksuaalset suundumust paljastavaid andmeid.

  Otseturundus

  Isikuandmete töötleja ei töötle Kasutaja Isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel ilma Kasutaja eelneva selgesõnalise nõusolekuta, välja arvatud juhtudel, kui see on lubatud kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

  Juhul, kui Kasutaja mistahes suvalisel hetkel otsustab keelduda Isikuandmete töötlejalt mistahes kaubandusliku või turundusalase teabe saamisest, võib Kasutaja tasuta ja ilma oma otsuse põhjendamise vajaduseta loobuda mistahes otseturunduse kampaaniatest ja keelduda oma Isikuandmete edasisest töötlemisest antud eesmärkidel, saates Isikuandmete töötlejale vastava e-kirja aadressil, märkides Kasutaja e-kirja teemas informatsiooni „loobumise” kohta. Lisaks võib Kasutaja kasutada selleks loobumise protseduuri, mis on lisatud Isikuandmete töötlejalt saadud reklaamsõnumitele.

  Tuleb meeles pidada, et Isikuandmete töötlejalt reklaamteadete saamisest loobumine ei välista teabe saamist, mis on seotud suvalise lepinguga, mille Kasutaja on sõlminud Isikuandmete töötlejaga.

  Automatiseeritud töötlusel põhinevad otsused

  Isikuandmete töötleja ei kasuta automatiseeritud otsuste protsesse, sh profileerimist, v.a juhul, kui see on lubatud kehtivate õigusaktidega. Sellisel juhul peab Isikuandmete töötleja teavitama Kasutajat antud otsusega seotud loogikast ning ka sellise Kasutaja Isikuandmete töötlemise tähenduse ja oodatavate tagajärgede kohta.

  Isikuandmete kättesaadavaks tegemine ja Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

  Isikuandmete töötleja ei tee Kasutaja Isikuandmeid kättesaadavaks mistahes kolmandale osapoolele ega avalikusta tema Isikuandmeid, v.a juhul, kui selline edastamine põhineb Kasutaja konkreetsel nõusolekul, mis on vajalik Kasutaja ja Isikuandmete töötleja vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või kui antud Isikuandmete edastamine on muul põhjusel lubatud või kohustuslik õigusaktidest lähtuvalt või haldus- või kohtuasutuse määrusest tulenevalt.

  Isikuandmete töötleja saadab Kasutaja isikuandmed järgmistele saajatele: (seotud ettevõtted, partnerid, hostimisteenuste pakkujad, muud tarnijad jms)].

  Tuleb meeles pidada, et juhul, kui Kasutaja Isikuandmed edastatakse andmeid töötlevatele ettevõtetele või kolmandatele osapooltele asukohaga väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, riikidesse, mida Euroopa Liit ei tunnusta riikidena, mis tagaksid piisava Isikuandmete kaitse, garanteerib Isikuandmete töötleja asjakohaste meetmete kasutamise kooskõlas riiklike ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktide sätetega. Kasutajal on õigus saada koopia vastavatest ohutusmeetmetest või teavet selle kohta, kus selline koopia on tehtud kättesaadavaks, saates meile e-kirja daneosobowe@etexgroup.com Küpsiste kasutamine

  Küpsiste failid on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Kasutaja arvutile või muule seadmele Kasutaja poolt külastatud veebisaitide poolt. Neid kasutatakse laialdaselt veebisaitide funktsioneerimise või tööjõudluse parandamiseks ning teabe edastamiseks veebisaitide omanikele.

  Üldine teave kasutatavate küpsiste kohta

  Antud Veebisait kasutab küpsiste faile järgmistel eesmärkidel kasutaja keeleliste eelistuste salvestamiseks, , Kasutaja oolse Veebisaidi kasutamise analüüsimiseks Google Analytics raames, väliste sotsiaalmeediate kasutusvõimaluse aktiveerimiseks]. Kui Kasutaja külastab meie Veebisaiti esmakordselt, kuvab avaleht teavet privaatuse kohta ja selgitusi, mis puudutavad nõusoleku andmist küpsiste kasutamiseks „küpsiste ribareklaami” kujul. Juhul, kui Kasutaja külastab Veebisaiti aktiivselt edasi ega väljenda aktiivset vastuseisu küpsise kasutamise kohta, nõustub Külastaja küpsiste kasutamisega ning antud nõusolek säilitatakse Kasutaja veebilehitseja poolt, et seda teavet mitte korrata igal Veebisaidi lehel. Juhul, kui vastavat nõusolekut Kasutaja veebilehitsejas ei ole (nt kui Kasutaja kustutas oma küpsised), kuvatakse Kasutaja järgmisel Veebisaidi külastusel uuesti „küpsiste ribareklaami” teabega isikuandmete kaitse kohta. Isikuandmete töötleja võib installida ja kasutada teatud tehnilistel eesmärkidel vajalikke küpsiseid, mille puhul Kasutaja eelnev nõusolek ei ole vajalik. Isikuandmete töötleja võib kasutada ka seansiküpsiseid, mis eemaldatakse automaatselt pärast Kasutaja seansi lõppemist ja mille kasutamine ei nõua eelneva nõusoleku saamist. Ülejäänud küpsiste faile (nt küpsised, mis parandavad navigatsiooni tänu teatud andmete registreerimisele – tänu millele ei pea kasutaja selliseid andmeid iga ühenduse korral uuesti sisestama – ja Veebisaidi kohandamine vastavalt Kasutaja eelistele) võidakse installida ja töödelda Kasutaja nõusoleku aluselKasutaja leiab alljärgnevast tabelist kogu olulise teabe antud Veebisaidi poolt kasutatavate küpsiste kohta.

  Täiendav teave kindlate küpsiste failide kohta

  Google Analytics: Käesolev Veebisait kasutab Google Analytics, mis on firma Google Inc. (Google) veebilehekülgede poolt kogutud andmete analüüsiks kasutatav tööriist. Google Analytics kasutab küpsiseid, et võimaldada Isikuandmete töötlejale analüüsimist, millisel viisil Kasutajad Veebisaiti kasutavad.

   Seoses sellega, et Isikuandmete töötleja on aktiveerinud edastatavate IP-aadresside anonüümiseks muutmise[1], lühendab Google enne aadressi edastamist / muudab EMP liikmesriikides anonüümseks IP-aadressi viimase okteti. Täielik IP-aadress saadetakse ja lühendatakse USA-s paiknevate Google veebiserverite poolt üksnes erijuhtudel. Google kasutab saadud teavet Külastajapoolse Veebisaidi külastamise hindamiseks, aruannete koostamiseks Veebisaidi aktiivsuse kohta Isikuandmete töötlejale ja muude Veebisaidi külastuste ja interneti kasutamisega seotud teenuste osutamiseks Isikuandmete töötlejale. Google on kohustatud Kasutaja IP-aadressi mitteseostamiseks teiste Google poolt säilitavate andmetega. Edasist teavet isikuandete kasutamise ja kaitse kohta leiate veebilehelt http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Tuleb meeles pidada, et antud Veebisaidil on Google Analytics kood täiendatud „IP-aadresside anonüümseks muutmisega", et tagada IP aadresside anonüümne kogu (st IP aadresside maskeerimine).

  Kuidas vältida küpsiste salvestamist

  Kasutaja võib takistada küpsiste salvestamist, muutes enda poolt kasutatavas veebilehitseja seadistusi. Enamus veebilehitsejatest võimaldab kontrolli enamuse küpsiste failide üle veebilehitseja seadistuste abil. Edasist teavet küpsiste salvestamise blokeerimiseks leiate veebilehelt: http://www.allaboutcookies.org.

  Siiski võivad seadistuste muutmisel mõningad Veebisaidi funktsioonid toimida ebakorrektselt ning mõned Veebisaidi funktsioonid võivad osutuda Kasutajale kättesaamatuks.

  Kuidas küpsiseid eemaldada/blokeerida

  Enamus veebilehitsejaid võimaldavad Kasutajal kõikide Kasutaja arvutile salvestatud küpsiste eemaldamise/blokeerimise eesmärgil küpsiste kasutamise täielikku väljalülitamist või kindlate domeenide/veebilehtede poolt salvestatud küpsiste eemaldamist. Edasist teavet selle kohta leiate Kasutaja veebilehitseja tugilehelt:

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
 • Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 • Safari (IOS): https://support.apple.com/en-us/HT201265
 • Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

Kasutaja võib takistada isikuandmete (küpsiste ja IP-aadressi) kogumist ja kasutamist firma Google poolt iga Kasutaja poolt külastatava Veebisaidi puhul, laadides alla ja installides veebilehitseja plugini, mis on saadaval aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Kasutaja võib ka selgesõnaliselt keelduda Google Analytics kasutamisest antud Veebisaidil, klõpsates alljärgnevale lingile. Keeldumist sisaldav küpsis salvestatakse arvutile, blokeerides edasise andmete kogumise Kasutaja Veebisaidi külastuste ajal:
<a href=“javascript:gaOptout()“>Dezaktywacja Google Analytics</a>.

Sotsiaalmeeditates kättesaadavaks tegemine

Isikuandmete kaitset silmas pidades otsustas Isikuandmete töötleja teadlikult mitte kasutada oma Veebisaidil otseseid sotsiaalvõrkude pluginaid. Selle asemel kasutab Isikuandmete töötleja alternatiivset tehnoloogilist lahendust, mis võimaldab Kasutajal otsustada, kas ja millal edastada sotsiaalvõrkude operaatoritele oma isikuandmeid. Seepärast, kui Kasutaja külastab Veebisaiti, ei saadeta tema isikuandmeid kunagi automaatselt sotsiaalmeediatesse. Üksnes siis, kui Kasutaja klõpsab ise aktiivselt vastavale väljale, võtab veebilehitseja, mida Kasutaja kasutab, ühendust sotsiaalvõrgu serveriga, st antud elemendile ja seejärel sotsiaalvõrgu ikoonile klõpsamine tähendab Kasutaja poolt nõusoleku andmist Kasutaja veebilehitseja ühenduse võtmiseks sotsiaalvõrkude serveritega ning andmete saatmiseks antud sotsiaalvõrgu operaatorile, sõltumata sellest, kas Kasutaja on antud sotsiaalvõrgu kasutaja.

Isikuandmete töötlejal ei ole tegelikku mõju nende isikuandmete iseloomule või ulatusele, mida sotsiaalvõrgud võivad koguda. Teavet isikuandmete kogumise eesmärgi ja ulatuse, edasise töötlemise ja kasutamise kohta sotsiaalvõrkude poolt ning Kasutaja õigusi isikuandmete kaitse ja vastavate seadistuste osas võib leida asjakohastest sotsiaalsvõrgu kasutamise privaatsust puudutavatest põhimõtetest.

Lingid välistele veebilehtedele

Käesoleva Veebisaidi mõningates osades võib Isikuandmete töötleja teha kättesaadavaks lingid välistele veebilehtedele, mille puhul ei kohaldu käesolev Isikuandmete kaitset puudutav teave. Antud lingid on kättesaadavaks tehtud Kasutaja mugavuse huvides; tuleb siiski meeles pidada, et Isikuandmete töötlejal ei ole võimalik kontrollida kolmandaid osapooli ega nende veebilehti ning nende väliste veebilehtede suhtes kohaldatakse teist isikuandmete kaitse alast teavet, mis puudutab Kasutajalt kogutud andmeid ajal, mil Kasutaja neid väliseid veebilehti külastab. Isikuandmete töötleja soovitab Kasutajal enne isiku tuvastust võimaldava teabe edastamist tähelepanelikult tutvuda kõikide külastatavate veebilehtede isikuandmete kaitset tutvustava teabega.

Andmete säilitamise periood

Isikuandmete töötleja säilitab Kasutaja üksnes nii kaua, kui see on vajalik eelpool kirjeldatud eesmärkide realiseerimiseks või kooskõlas õigusaktide sätetegaOhutus ja konfidentsiaalsus

Isikuandmete töötleja on juurutanud tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid töödeldavate Isikuandmete vajaliku ohutustaseme tagamiseks kooskõlas antud sektori standardse praktikaga. Turvalisus nõuab aga jõupingutuse tegemist kõikide asjasse puutuvate poolte poolt. Isikuandmete töötleja soovitab seega Kasutajal osaleda asjakohastes tegevustes vastavate ohutusmeetmetege kasutusele võtuga Kasutaja poolt, sh tugevate paroolide kasutamist ning kõikide kasutajatunnuste ja paroolide konfidentsiaalsuse tagamist (kui leiab kohaldamist).

Veebisaidi kasutamine laste poolt

Käesolev Veebisait ei ole mõeldud kasutamiseks alla 16-aastastele laste poolt ega ole neile suunatud. Isikuandmete töötleja ei kogu teadlikult sellistelt isikutelt mistahes teavet. Kui Kasutaja arvates on Kasutaja laps Isikuandmete töötlejale edastanud isikuandmeid, võtke ühendust Isikuandmete töötlejaga aadressil daneosobowe@etexgroup.com [

Kasutaja õigused

Kasutaja võib suvalisel hetkel kasutada oma õigust andmetele juurdepääsu nõudmiseks ja nende parandamiseks ning, sõltuvalt vajadusest, kõikide Kasutajat puudutavate Isikuandmete eemaldamiseks. Kasutaja võib ka keelduda andmete töötlemisest või nõuda nende töötlemise piiramist ja andmete ülekandmise õiguse kasutamist (sõltuvalt vajadusest), kooskõlas kehtivate andmekaitse sätelega, saates allkirjastatud taotluse vormi koos isikutõendi, passi või muu Kasutaja isikut tõendava dokumendi koopiaga aadressil daneosobowe@etexgroup.com] või kirja teel aadressil Isikuandmete töötleja .

Teatud juhtudel on Kasutajal õigus oma nõusoleku tühistamiseks suvalisel hetkel, mis ei avalda mõju sellise töötlemise seaduslikkusele enne antud nõusoleku tühistamist.

Isikuna, keda andmed puudutavad, on Kasutajal õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (eelkõige selles Euroopa Liidu liikmesriigis, kus asub Kasutaja elukoht, töökoht või koht, kus leidis aset isikuandmete kaitse rikkumine), kui Kasutaja arvab, et Kasutajat puudutavate isikuandmete töötlemine rikub kehtivaid isikuandmete kaitset puudutavaid sätteid.

Jõustumise kuupäev ja muudatused

Käesolev Isikuandmete kaitset puudutav Teave on kehtiv alates 25.05.2018. Isikuandmete töötleja jätab endale õiguse oma äranägemise kohaselt antud Informatsiooni muutmiseks, modifitseerimiseks, sisu lisamiseks või kõrvaldamiseks suvalisel hetkel. Kasutaja peaks perioodiliselt tutvuma käesoleva Isikuandmete kaitset puudutava informatsiooni uusima versiooniga, kuna antud Veebisaidi edasine kasutamine Kasutaja poolt juba pärast käesolevate sätete avaldamist tähendab, et Kasutaja on nende muudatustega nõustunud.

Täname Teid meie Veebisaidi külastamise eest.[1] Valik kohaldub juhul, kui kasutatakse Google Analytics anonüümseks muudetava IP aadressiga. Tuleb meeles pidada, et IP-aadressi anonüümseks muutmine on nõutav vastavalt Saksa õigusaktide sätetele isikuandmete kaitse kohta. Edasist teavet IP-aadressi anonüümiseks muutmise kohta leiate lingil: https://support.google.com/analytics/answer/2763052