ETTEVÕTTE KESKKONNASÕBRALIKKUS

Kips on ökoloogiliselt puhaste toodete seas juba aastaid kindlalt liidripositsioonil. Meie kips-kartongplaadid on toodetud loodusliku päritoluga kipsist ja tselluloosist. See hangitakse muuhulgas ka vanapaberist. On seetõttu täiesti looduslikuks tooteks!

 

Kips-kartongplaadid, see on ökoloogiline ehitusmaterjal!

Kips-kartongplaatidest seinad ja laed tagavad ruumides tervisliku mikrokliima. On naturaalseteks niiskuse reguleerijateks, lõhnatud ja hoonetes müra summutavad.

K-k plaadid on naturaalseteks niiskuse reguleerijateks

Kips-kartongplaatidel on erakordne, õhust ülemäärase niiskuse imavuse ja kui siseruumides kipub kuivaks minema, eraldamise võime. Tänu kipsi mikropoorsele ehitusele on naturaalseteks niiskuse reguleerijateks.

K-k plaadid on lõhnatud

Oluline on ka see, et kips ei eralda mingeid lõhnu ega toksilisteks tunnistatud aineid. Kipsi PH tase on umbes 7, järelikult peaaegu identne inimnaha PH tasemega.

 

Seened ja hallitus väldivad kipsi

Tänu neutraalsele PH-le väldivad seened ja hallitus kipsi. See-eest võib neid kohata ülemäärase niiskusega kohtades muudel ehitustoormetel. Nende organismide kahjulikkusest on kirjutatud terveid köiteid. Meenutagem, et nad põhjustavad muuhulgas hingamissüsteemiga seotud vaevusi. On ka allergiat põhjustavaks teguriks.

 

K-k plaadid summutavad hoonetes müra

Siinjuures peaks meenutama ka heliisolatsiooni. NIDA plaadid vähendavad suurel määral hoonete müralevikut, mis avaldab ühtlasi mõju ka elanike ja kasutajate mugavusele ning tervisele.

 

K-k plaadid ei elektriseeru

Kipsi iseloomustab vähene pinnajuhtivus. Ei koonda elektrostaatilisi laenguid, ehk lihtsalt öeldes, ei elektriseeru. See on väärtuslik omadus, sest k-k plaatidega viimistletud seinad ei tõmba tolmu ligi.

 

K-k plaatidel on madal radioaktiivsus

Me ei anna endale isegi aru kui radioaktiivsed on mõned ehituses kasutatavad ained. Sellelt seisukohalt on NIDA plaadid ohutud. Nende radioaktiivsuseks on vaevalt 40 Bq (Bekerelli) kaaliumi looduslikult radioaktiivse isotoobi 40K alusel. Võrdluseks on keraamilisel tellisel 667 Bq.

MEIE TEHASTES LOODUSELE MÕELDES

Siniat teeb kõik endast oleneva, et kipsmaterjalide tootmine kulgeks looduskeskkonda kahjustamata.

 

 

Kipsi tootmine on ökoloogiline

Selle valmistamise käigus neeldub suhteliselt vähe energiat, millest tulenevalt looduskeskkonna ohtlikku saastet ei esine. Ühtlasi alluvad kasutatud kips-kartongplaadid taastootmisele, mistõttu ei vedele need aastakümneid prügilates.

Kips-kartongplaatide tehas Leszczis

Kips-kartongplaatide tehas Leszczis

Kips-kartongplaatide tehas Leszczis

Kips-kartongplaatide tehas Leszczis paikneb Nida jõeoru läheduses, erakordsete looduslike ja klimaatiliste omadustega maa-alal. Tehas ja tootmise organiseerimine on projekteeritud nii, et Nida maalilise jõeoru ümbrus ei saaks mingil moel kahjustatud. Seetõttu ehitasime reoveepuhasti ja juurutasime tootmiseks vajaliku vee suletud ringlussüsteemi. Tootmisjäätmed on ümbertöötlemiseks koheselt valmis.

Metallprofiilide tootmisettevõte

Metallprofiilide tootmisettevõte

Metallprofiilide tootmisettevõte

Metallprofiilide tootmisettevõte paikneb Siniat kips-kartongplaatide tehase läheduses.

Tootmisettevõte Koninis

Tootmisettevõte Koninis

Tootmisettevõte Koninis

Konini tehases toodetavad kipsisegud valmivad suitsugaasi väävlitustamisest pärinevast kipsist. Suitsugaasi väävlitustamine, see on protsess, mis annab kahekordse kasu – valmib kvaliteedilt suurepärane toode – sünteetiline kips, aga ühtlasi väheneb ka saaste emissioon atmosfääri. Meie tooteskaala ulatuse puhul on see looduskeskkonna suhtes tõeliselt oluline. Sünteetilisel kipsil on loodusliku kipsiga peaaegu identne koostis.

 

SINIAT OMAB SERTIFIKAATI ISO 14001 - KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEM

Dokumentide koostamisse ja juurutamisesse, parandustööde teostamisse ning ettevõtte edendamisesse pühendunud inimeste intensiivne töö on kandnud vilja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadi ISO 14001 kujul.

Sertifikaati omavad:

  • Etex Poland sp. z o.o. peakorter Varssavis
  • K-k plaatide Tootmisettevõte Leszczis
  • Metallprofiilide tootmisettevõte Gackis
  • Kipsisegude tootmisettevõte Koninis

Millal ja kus viidi läbi välisaudit?

Ettevõtte Siniat sertifitseerimise protsess algas 2013. aasta detsembris. Auditi I faas toimus Koninis ja seisnes väljatöötatud dokumentatsiooni kontrollimises. Auditi II faas leidis aset tootmisettevõtetes: Gackis - metallprofiilid, Leszczis - k-k-k plaadid, Koninis - kipsisegud, kus kontrolliti operatiivprotsesside funktsioneerimist, õiguslikke kohustusi, mõõte, kontrolli ja järelvalvet kasutatava keskkonnajuhtimissüsteemi dokumentatsiooni suhtes.

Kes teostas auditi läbiviimise järelvalvet?

Välisauditi viis läbi, kogu maailmas tunnustatud, sõltumatu sertifitseerimisüksus DEKRA.

Miks me hoolisime oma üksuste sertifitseerimisest?

Tänu sellele:

  • vähendasime energia, vee ja toorme kulu
  • vähendasime saaste emissiooni
  • piirasime ladustamist nõudvate jäätmete kogust
  • vähendasime looduskeskkonna kasutamisega seotud makseid
  • saavutasime töötajate ökoloogilise teadlikkuse taseme tõusu

 

Meie ettevõtte tegevus toimub looduskeskkonnaga kooskõlas. Plaanime jätkata oma poliitikat järgnevate aastate jooksul.

Oluline! Meie sertifikaadil on Saksa akrediteering DAkkS.

MÕJU LOODUSKESKKONNALE

 

Recycling.png

"Oma tegevuse igas aspektis ja toodete valmistamise, tootmise ning turustamise igal etapil vastab Siniat kõikidele looduskeskkonna kaitse õiguslikele ja standardi PN-EN ISO 14001:2005 nõuetele.

Siniat etendab ühtlasi ka suurt rolli looduskeskkonna eest hoolitsemises.”

Dorota Jurczuk, Tööohutuse Looduskeskkonna kaitse juht
Etex Poland sp. z o.o.

LOODUSLIK JA SÜNTEETILINE KIPS

 

Looduslik kips saadakse looduslikest kipsilademetest. Üks neist asub Leszczis, Świętokrzyska maakonnas, kust pärineb kips meie poolt Poolas toodetavate kips-kartongplaatide tarvis.

Looduslik ja sünteetiline kips

Kips on toore, mida me võime saada nii looduslikest kipsilademetest - sel juhul räägime me looduslikust kipsist ja tootejäätmete töötlemise tulemusena - siis on tegemist sünteetilise kipsiga. Kipsi mõlemat liiki kasutatakse k-k plaatide ja kipsisegude ning muude toodete tootmiseks.

Loodusliku kipsi ümbertöötlemine

Kipsikivim transporditakse lademest lintkonveieri abil kuivatus-jahvatusveskitesse, kus see peenestatakse. Seejärel suunatakse see põletusseadmesse, kus temperatuuridel 148-152°C toimub kaltsineerimine.

Siniat-produkcja-gipsu-naturalnego.jpeg

CaSO4 x 2H2O ==> CaSO4 x 1/2 H2O + 3/2 H2O
Ülaltoodu tulemusena tekib hemihüdraat, mida kutsutakse ehituskipsiks. Seejärel antakse kips hoidlatesse ja sealt kulgeb see läbi doseeriva seadme kips-kartongplaatide tootmisesse.

Sünteetiline kips

Sünteetiline kips saadakse elektrienergia tootmise käigus tekkinud jääktoodete ümbertöötlemise tulemusena.

Sünteetilise kipsi tootmine

Konini kipsisegude tehases kasutatakse peamise pooltootena sünteetilist kips dihüdraati - (kaltsiumsulfaatdihüdraat (VI)). See on elektrienergia tootmises jääktooteks ja tekib märjal meetodil suitsugaaside väävlitustamise protsessis. 
Vahetult elektrijaama kambritest pärinev sünteetiline dihüdraatkips allutatakse meie tehases füüsikaliskeemilisele töötlusele, mille tulemusena saadakse traditsiooniline, rangelt määratletud faasilise koostisega, kips sideaine, edaspidi ehituskips - kaltsiumsulfaatdihüdraat (VI). Järgnevalt kasutatakse ehituskipsi Siniat poolt toodetavate kipskrohvide, siseruumide dekoratiivsete elementide, kipsplokkide või sorbentide tootmiseks kasutatavate segude või pooltoodete peamise koostisainena. Siniat poolt toodetavad kipsisegud on kips-sideaine, looduslike mineraalsete täiteainete ja reoloogiliste ning modifitseerivate lisandite unikaalseks koosluseks. Antud tüüpi kipsisegu erinevad komponendid mõõdetakse, doseeritakse ja segatakse seejärel kooskõlas rangelt määratletud retseptiga. Järgnevalt pakendatakse segu kaubanduslikesse pakenditesse. Kõikide pool- ja valmistoodete põhjalik kvaliteedikontroll tagab meie klientidele turvalisuse, kasutusmugavuse ning ideaalsed kasutuslikud näitajad.

60 Years of Expertise

Tested & Certified Solutions