SINIAT TURVAPOLIITIKA KRISTALLILISE RÄNIDIOKSIIDI SUHTES

Ennetades eeskirjadega määratletud nõudeid avaldab Siniat oma turvapoliitika raames kristallilist ränidioksiidi käsitleva teabe. Seetõttu leiate Te allpool antud ühendi kohta sagedamini esitatavad küsimused, ühendiga seotud võimalikud ohud ja tervisekaitset puudutavad nõuanded. Meie töötajad on valmis kõikidele Teie küsimustele vastama. Alltoodud teabes kasutatud olulised mõisted:

 

  • kristalliline ränidioksiid (Crystalline Silica, CS)
  • respiratoorne kristalliline ränidioksiid (Respirable Crystalline Silica, RCS); respiratoorne, st õhus heljuvate osakeste suurusega <10/15μ
  • ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (Occupational Exposure Limit, OEL)
  • hingamiselundite kaitsevahendid (Respirable Protection Equipment, RPE)

Mis on kristalliline ränidioksiid?

Mõiste ränidioksiid tähistab räni ja hapniku reaktsiooni produkti (Si02) ja hõlmab ainult ränist ja hapnikust koosnevaid mineraale. Ränidioksiid esineb kümnes erinevas kristallilises vormis. On kõva, keemiliselt inertne ja kõrge sulamistemperatuuriga. Seoses faktiga, et enimlevinud ränidioksiidi esinemisvormiks on kvarts (enam kui 90% juhtudel), kasutatakse mõnikord väljaannetes ränidioksiidi asemel ka määratlust kvarts. Silikoonid ja ränidioksiidid on täiesti erinevad ained. Silikoonid on sünteetilised polümeerid, milles räni aatomid on liidetud söe ühenditega (orgaanilistega).

Millised ehitusmaterjalid sisaldavad kristallilist ränidioksiidi?

Kristalliline ränidioksiid esineb suurtes kogustes kõikides kaljude tüüpides. Kõik pinnased sisaldavad vähemalt mingil määral kristallilist ränidioksiidi. Näiteks liiv ja kruus koosnevad peamiselt kristallilisest ränidioksiidist. Seoses ülaltooduga koosneb enamus mineraalsetest ehitusmaterjalidest kristallilisest ränidioksiidist või vähemalt sisaldavad seda mingil määral. Kas respiratoorne kristalliline ränidioksiid on sama mis kristalliline ränidioksiid (madalmolekulaarne)? Mõiste respiratoorne kristalliline ränidioksiid käib kristallilise ränidioksiidi osakeste kohta, mille mõõtmed on nii väikesed, et need võivad tungida kopsude sügavaimatesse osadesse, nn kopsualveoolidesse. Artiklid ja lõpptooted (pakendamata puistkaubad) kristallilist ränidioksiidi, kui sellist, ei sisalda. Ometi võib nendest toodetest, töötlemisel või mehhaanilisele kahjustusele allutatuna, tekkida või eralduda respiratoorne kristalliline ränidioksiid.

Kas kristalliline ränidioksiid on tervisele kahjulik?

Jah, aga ainult siis, kui õhus heljuvaid respiratoorse kristallilise ränidioksiidi peenosakesi hingatakse sisse pikema aja jooksul. Pikaaegne ja ülemäärane allutatus nende väikeste tolmuosakeste toimele võib põhjustada tuntud kutsehaigust, silikoosi. Tänu ohu teadvustamisele ja kõikides EL riikides ennetavate meetmete, sealhulgas töökeskkonnas ohtlike ainete piirnormide, juurutamisele, võib seda invaliidsust põhjustavat haigust vältida. Silikoosihaiged kuuluvad kopsuvähki haigestumisele enamohustatud inimeste rühma.

Kuidas on kristalliline ränidioksiid klassifitseeritud?

Kristalliline ränidioksiid on IARC poolt klassifitseeritud kantserogeenina. IARC ehk Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (International Association for Research on Cancer) on maailma kõrgeimaks autoriteediks kantserogeensete ainete hindamise küsimuses. Sellist toimet omab puit - puidutolm on inimeste jaoks kantserogeenne.

Miks paigutab Siniat oma toodetele märgistuse?

Eeskirjad käsitlevad peamiselt töötajate respiratoorsest kristallilisest ränidioksiidist tingitud võimalikku terviseohtu. Töötajate terviseohu taset ei ole võimalik ega kerge alati ette näha. See ei sõltu ainult kristallilise ränidioksiidi sisaldusest tootes, vaid ka sellest, millisele töötlemisele on tooted allutatud ja milliseid kaitsemeetmeid rakendatud. Seetõttu otsustas kontsern Etex Group paigutada oma toodetele kristallilise ränidioksiidi sisaldust käsitleva märgistuse isegi siis, kui kehtivad eeskirjad seda ei nõua. Kontserni Etex Group poliitika sätestab, et turule suunatavad ja enam kui 0,1% kristallilist ränidioksiidi sisaldavad tooted peavad olema märgistatud. Märgistus paigutatakse kõikidele toodetele, milles see tase on ületatud.

Kuivehituse teostajad: töötajate ohutust käsitlevad soovitused

Kips kartongplaadid Kips-kartongplaatide saekettaga (mehhaaniline) lõikamine ilma õhutus- ja tolmukogumise süsteemita põhjustab tolmutaseme kasvu (kristallilist ränidioksiidi isegi arvestamata), mis ületab tõenäoliselt töökeskkonna ohtlike ainete piirnorme. See võib tööga seoses olevalt ohustada bronhiiti haigestumisega ja muude mõjudega tervisele. Isegi juhul kui rakendatakse tolmumist piiravaid meetmeid tuleb nende tõhusust kontrollida. Kahtluste ilmnemisel, kas ohustatus antud aine toimele võib ületada töökeskkonna ohtlike ainete piirnorme, peavad töötajad kandma hingamiselundite kaitsevahendeid. Tavalise kips-kartongplaatide lõikenoa kasutamise puhul (mis sageli aset leiab) on töökeskkonna ohtlike ainete piirnormide ületamise tõenäolisus väga väike.  Kipsisegud Samasugused soovitused puudutavad kipsisegusid, kus tolmu võib eralduda eelkõige segamise ajal (see puutub pulbristatud keemilistesse ühenditesse) ja lihvimist (see puutub pulbristatud keemilistesse ühenditesse ning tehases valmistatud betoonimassi).

Turustajad: olulisimad soovitused

Turustajad peavad alustele ja toodetele paigutatud märgistusi järgima ega tohi neid eemaldada. Tõenäoliselt on neil müügis muud kristallilist ränidioksiidi sisaldavad materjalid. Kliendid võivad turustajatele esitada antud märgistusse puutuvaid küsimusi, seetõttu peab iga turustaja läbima kristallilist ränidioksiidi ja selle võimalikku mõju tervisele käsitleva koolituse, et ta saaks oma klientidele asjakohast teavet jagada. Tänu sellele omandavad Siniat toodete müüjad kompetentsete ja professionaalsete turustajate maine.  Enama teabe saamiseks sisenege leheküljele: http://www.crystallinesilica.eu/http://www.eurosil.eu/.